วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 855 คน
สถิติเดือนนี้ 13207 คน
สถิติปีนี้ 31188 คน
สถิติทั้งหมด 2725628 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน ๑๕ หลัง <30 ม.ค. 60>
1761_14589_img116.pdf (34 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา <23 ม.ค. 60>
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา 1760_14587_raka0001.pdf (386 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยเกณฑ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <19 ม.ค. 60>
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1755_14584_img110.pdf (172 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกผิวระดับจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ <13 ม.ค. 60>
1754_14582_img108.pdf (114 KB.)
ตารางราคากลาง โครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔ 1754_14583_img109.pdf (158 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย <13 ม.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1752_14579_CCF12012560.pdf (178 KB.)
ราคากลาง 1752_14580_raka.pdf (234 KB.)
ประกาศ เทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ <06 ม.ค. 60>
ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 1749_14574_img103.pdf (32 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพเรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ <06 ม.ค. 60>
ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ 1748_14573_img101.pdf (32 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ <30 ธ.ค. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1747_14569_CCF30122559.pdf (189 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ 1747_14570_CCF800000.pdf (1.62 MB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ 1747_14571_CCF26122559.pdf (260 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชน ตำบลสุเทพ ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 <27 ธ.ค. 59>
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยบริการประชาชน ตำบลสุเทพ ค.ส.ล. 2 ชั้น บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 1745_14566_win0001.pdf (342 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ <28 พ.ย. 59>
ราคากลางโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านดอยปุย หมู่ที่ ๑๑ 1734_14560_raka0001.pdf (656 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com