วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 47 คน
สถิติเดือนนี้ 5300 คน
สถิติปีนี้ 299906 คน
สถิติทั้งหมด 2681298 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย <20 มิ.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1617_14286_CCF20062559.pdf (193 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้าง 1617_14287_CCF15062559.pdf (254 KB.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย <13 มิ.ย. 59>
1610_14283_img035.pdf (508 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพยท์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข <19 พ.ค. 59>
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 1594_14248_img032.pdf (1.17 MB.)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุข 1594_14249_img023.pdf (37 KB.)
ประมาณราคากลาง 1594_14250_jim0001.pdf (733 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ <17 พ.ค. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 1597_14251_img030.pdf (31 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดจ้างรถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน <16 พ.ค. 59>
ราคากลาง 1590_14242_1.1.pdf (104 KB.)
คุณลักษณะเฉพาะ รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ 1590_14243_1.2.pdf (126 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 40 ใบ <26 เม.ย. 59>
ราคากลางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิดร 1583_14237_raka.pdf (66 KB.)
รายละเอียดสินค้าและสถานที่ติดตั้ง 1583_14238_poduct.pdf (62 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ โดยวิธีตกลงราคา <18 เม.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1579_14203_img018.pdf (24 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <11 เม.ย. 59>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1575_14200_kaya0001.pdf (329 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <08 เม.ย. 59>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1572_14198_winwather0001.pdf (313 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพเรื่องสอบราคาจัดทำป้ายซอย 105ป้าย <31 มี.ค. 59>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1570_14197_img017.pdf (31 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com