วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 885 คน
สถิติเดือนนี้ 13237 คน
สถิติปีนี้ 31218 คน
สถิติทั้งหมด 2725658 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๖๖๗,๐๐๐ (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา <06 ก.ค. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1630_14331_CCF06072559.pdf (51 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุด วงเงิน ๖๖๗,๐๐๐ (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา <23 มิ.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1626_14297_CCF22062559_0001.pdf (181 KB.)
ปรกาศราคากลาง 1626_14298_CCF22062559.pdf (1.34 MB.)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย <22 มิ.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1624_14295_CCF21062559.pdf (193 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้าง 1624_14296_CCF17062559.pdf (491 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ <21 มิ.ย. 59>
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 1621_14290_pk0001.pdf (85 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 1621_14291_raka0001.pdf (295 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 ตำบลสุเทพ <21 มิ.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 บ้านเชิงดอย ต.สุเทพ 1623_14294_img056.pdf (114 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ <20 มิ.ย. 59>
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ 1618_14288_pk0001.pdf (89 KB.)
ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ 1618_14289_raka0001.pdf (100 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย <20 มิ.ย. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1617_14286_CCF20062559.pdf (193 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้าง 1617_14287_CCF15062559.pdf (254 KB.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย <13 มิ.ย. 59>
1610_14283_img035.pdf (508 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพยท์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข <19 พ.ค. 59>
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 1594_14248_img032.pdf (1.17 MB.)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุข 1594_14249_img023.pdf (37 KB.)
ประมาณราคากลาง 1594_14250_jim0001.pdf (733 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ <17 พ.ค. 59>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 1597_14251_img030.pdf (31 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com