วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 899 คน
สถิติเดือนนี้ 13251 คน
สถิติปีนี้ 31232 คน
สถิติทั้งหมด 2725672 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปลี่ยนแปลงขนาดความกว้างผิวจราจร สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลียบคลองชลประทาน บ้านโป่งน้อยหมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทรายคำ หมู่ 15 <17 มิ.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเลียบคลองชลประทาน บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านทรายคำ หมู่ 15 1365_13135_CCF17062558_0001.pdf (516 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <17 มิ.ย. 58>
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1364_13132_CCF17062558.pdf (1.35 MB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงปุ๋ยหมัก บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 1364_13133_120000.pdf (1.01 MB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสุเทพ 1364_13134_815000.pdf (432 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 <15 มิ.ย. 58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 1361_13097_CCF15062558.pdf (489 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) <12 มิ.ย. 58>
1360_13096_CCF12062558.pdf (492 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ 5 ประเทภ สถานีอนามัยสุเทพ หมู่ที่ 5 <12 มิ.ย. 58>
1359_13095_CCF12062558_0002.pdf (534 KB.)
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลีบลคลองชลประทาน บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 <09 มิ.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1355_13081_scan0001.pdf (104 KB.)
ประมาณราคากลาง 1355_13082_scan0002.pdf (87 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <04 มิ.ย. 58>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 1369_13197_6.pdf (450 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างป้ายเพื่อจัดระเบียบป้ายโฆษณา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 14 1369_13198_8.pdf (467 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเมรุเผาศพบริเวณสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 1369_13199_13.pdf (462 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ <03 มิ.ย. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 1348_13003_scan0001.pdf (94 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 1348_13004_scan0013.pdf (119 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 1348_13005_scan0014.pdf (114 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ <20 พ.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ 1343_12922_scan_P20-5-580001.pdf (94 KB.)
ประมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและผนังอาคารห้องเก็บของ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 1343_12923_scan_1200000001.pdf (77 KB.)
ประมาณการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3 1343_12924_scan_47500000001.pdf (236 KB.)
ประการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 1343_12925_scan_4000000001.pdf (170 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 <18 พ.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 1337_12863_CCF18052558.pdf (1.33 MB.)
ประมาณการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 1337_12864_raka0001.pdf (463 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com