วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 591 คน
สถิติเดือนนี้ 5844 คน
สถิติปีนี้ 300450 คน
สถิติทั้งหมด 2681842 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 <30 พ.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2066_15214_img064.pdf (142 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 <30 พ.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2065_15213_img065.pdf (143 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ <28 พ.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2060_15212_win.pdf (33 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้ำพร้อมจัดซื้อถังเก็บน้าไฟเบอร์กลาส หมุ่ที่ 9 ตำบลสุเทพ <28 พ.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2061_15211_win.pdf (38 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ครั้งที่ 2 <22 พ.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2057_15208_img059.pdf (41 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง <11 พ.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2056_15206_img041.pdf (1.74 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิกชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า <09 พ.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2055_15204_WIN.pdf (43 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร พร้อมถังโฟมในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมระบบผสมโฟม <25 เม.ย. 61>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2052_15196_Pragard WIN.pdf (45 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์lสำนักงานฯ ประจำปี 2561 <24 เม.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2051_15195_img048.pdf (32 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน <09 เม.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2045_15193_img040.pdf (31 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com