วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 843 คน
สถิติเดือนนี้ 13195 คน
สถิติปีนี้ 31176 คน
สถิติทั้งหมด 2725616 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) <10 มิ.ย. 56>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) 830_7251_scan10001.pdf (305 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ <06 มิ.ย. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน6 โครงการ 828_7204_rinda60001.pdf (110 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย5 หมู่ที่4 บ้านห้วยทราย 828_7205_10001.pdf (1.67 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.9 ม.4 บ้านห้วยทราย 828_7206_20001.pdf (1.75 MB.)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.10 บ้านอุโมงค์ 828_7207_30001.pdf (1.61 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7208_40001.pdf (1.77 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย8 ถึง ลำเหมือง ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7209_50001.pdf (1.86 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างศาลา อสม. เชื่อมบ่อเดิม ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7210_60001.pdf (1.93 MB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ <29 พ.ค. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 3 โครงการ 827_7157_rinda10001.pdf (93 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดช่างทอง ถึงบริเวณรั้วสนามบิน หมู่ 7 บ้านช่างทอง 827_7158_01.pdf (81 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านเลขที่ 89 ถึงทางเข้าหมู่บ้านสีวลี หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7159_02.pdf (85 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิมไปทางทิศเหนือตามความยาวคันคลองชลประทาน หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7160_03.pdf (85 KB.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <27 พ.ค. 56>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 824_7143_2013-05-27 14-59.pdf (337 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง ครั้งที่ 2 <23 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7125_scan0003.pdf (63 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7126_scan0004.pdf (129 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <16 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 816_7059_100001.pdf (111 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 816_7060_scan16-050001.pdf (533 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 <15 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 809_7031_M30001.pdf (960 KB.)
ประมาณการราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน 809_7033_M30002.pdf (539 KB.)
รายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน41 809_7035_M30003.pdf (503 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ <15 พ.ค. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 810_7036_4.pdf (1.22 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 810_7038_M50001.pdf (402 KB.)
โครงการวางท่อ PVC ม.8 810_7039_M80001.pdf (487 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.10 810_7040_M100001.pdf (276 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.13 810_7041_M130001.pdf (391 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (เมรุ ม.10) <14 พ.ค. 56>
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (เมรุ ม.10) 806_7030_14-5-560001.pdf (330 KB.)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นซองสอบราคา โครงการยกระดับผิวจราจร หมู่5 <10 พ.ค. 56>
suthep01 805_7004_scansuthep010001.pdf (31 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com