วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 18 คน
สถิติเดือนนี้ 5271 คน
สถิติปีนี้ 299877 คน
สถิติทั้งหมด 2681269 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน <07 มี.ค. 56>
773_6558_scan0008.pdf (62 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน <20 ก.พ. 56>
760_6393_2-2556.pdf (62 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (ครั้งที่ 2) <15 ก.พ. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (ครั้งที่ 2) 759_6382_scan0005.pdf (109 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ ถัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยปุย 759_6383_11-700000.pdf (340 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างแฝด หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 759_6384_13-143000.pdf (224 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.เริ่มจากบ้านเลขที่ ๔๑ เชื่อมต่อกับ รางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย 759_6385_13-200000.pdf (276 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย 759_6386_6-314000.pdf (165 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย 759_6387_6-374000.pdf (166 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <22 ม.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 742_6188_22-1-2556.pdf (116 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยตรงข้ามโรงแรมสินธนารีสอร์ตหมู่ที่ 8 742_6199_248000.pdf (184 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11บ้านดอยปุย 742_6200_700000.pdf (350 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำอ่างแฝดหมู่ที่ 13 742_6201_143000.pdf (221 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 742_6202_200000.pdf (271 KB.)
รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556(ผด.2)และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) <06 ม.ค. 56>
รายละเอียด 856_8097_pd2 pd5.xlsx (67 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <19 ธ.ค. 55>
รายละเอียด 729_5933_scan0003.pdf (67 KB.)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถนนทับหลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 729_5934_scan0002.pdf (167 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ตั้งแต่รางระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านเลขที่ 49 ถึงบริเวณลำห้วยโป่งน้อย 729_5935_scan0004.pdf (88 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลพร้อมฝาปิด บริเวณหอพักคุณหลวงถึงบริเวณลำห้วยย่าใต้ 729_5936_scan0005.pdf (103 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบ <19 ธ.ค. 55>
รายละเอียด 728_5932_scan0001.pdf (40 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ <24 ต.ค. 55>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 722_5367_scan0005.pdf (113 KB.)
ประมาณราคาค่าก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก ม.13 722_5368_scan0008.pdf (465 KB.)
ประมาณราคางานปรับปรุงท่อน้ำปะปาภูเขา ม. 1 722_5369_scan0007.pdf (181 KB.)
ประมาณราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.5 722_5370_scan0006.pdf (143 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนและไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41 <26 ก.ย. 55>
714_5118_26-2555.pdf (96 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ <04 ก.ย. 55>
706_4966_8-2555scan0013.pdf (57 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com