เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 923 คน
สถิติเดือนนี้ 16854 คน
สถิติปีนี้ 212238 คน
สถิติทั้งหมด 2593630 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ <24 พ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการประมูลได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในงานประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย
พร้อมประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.–10.30 น.
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ได้สรุปผลการประมูลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการดังกล่าว
ซึ่งเริ่มการประมูลที่ราคา 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วน
จำกัด เอส เค ลานนา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 2,849,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่เริ่มต้นประมูล จำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.03

เทศบาลตำบลสุเทพได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ลานนา
เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ 353_153_24-05-2553.pdf (172 KB.)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ <17 พ.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคาร

สถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ และเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยกำหนดยื่นซองประมูล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการ

อำเภอเมืองเชียงใหม่) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เข้าเสนอราคาในงานประมูลจ้างดังกล่าว จำนวน 12 ราย ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด

2. บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จำกัด

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง

4. บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค ลานนา

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประชาวิทย์

8. บริษัท มัธรินทน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศโฮม 158

10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชากุลการช่าง

11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น

12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาประสบสุขก่อสร้าง


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ 349_151_17-05-2553-001.pdf (221 KB.)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง 349_152_17-05-2553-002.pdf (218 KB.)
เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ <06 พ.ค. 53>ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่

สำหรับดำเนินการดังนี้

กาหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้าง

ของ อบต. ระดับอา เภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวันที่ในการดำเนินการ (สำหรับเวลาและสถานที่ ตามประกาศเดิม) ดังนี้

1. กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

3. กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซม ฯ 347_150_06-05-2553-001.pdf (192 KB.)
ประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตาบลสุเทพ <23 เม.ย. 53>ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ 343_143_23-04-2553-001.pdf (219 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2553 343_144_23-04-2553-002.pdf (235 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ <05 เม.ย. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยทำการ

(1) ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 2,750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้า ผิวจราจร
ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร

(2) งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทาการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5
เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ
ความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนเงิน 4,960,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
ตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 7 เมษายน 2553
เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ 382_196_05042553.pdf (131 KB.)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย <16 มี.ค. 53>

 

ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ


เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างก่อสร้าง

รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝารางความยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร

ตั้งแต่ปากทางเข้าซอย 5 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว) เข้าไปในซอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพนั สี่ร้อยบาทถว้ น)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 338_141_16-03-2550-003.pdf (162 KB.)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 338_142_16-03-2550-004.pdf (188 KB.)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย <16 มี.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่ งน้อย


----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและถนน คสล.ทับหลังท่อ

ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 179 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

และถนน คสล. ทับหลังท่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 49 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ความยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทานเข้าไป

ภายในหมู่บ้าน (หลังหอพักอัมรินทร์) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 337_139_16-03-2550-001.pdf (163 KB.)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2553 337_140_16-03-2550-002.pdf (190 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ <11 มี.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยทำการ

(1) ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร
    
      หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้า ผิวจราจร ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร

(2) งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทาการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร
 
      พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้า ความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 4,960,000 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว และ

ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 377_191_11032553.pdf (131 KB.)
ประมูลจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว ) <08 มี.ค. 53>เทศบาลตาบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล”

มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2553 336_138_08-03-2553-004.pdf (242 KB.)
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก <08 มี.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูล จ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล .

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า

440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้า

ด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้านรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 2,333,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

และมีราคากลาง เป็นเงิน 2,309,300 บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 335_136_08-03-2553-001.pdf (215 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2553 335_137_08-03-2553-002.pdf (238 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com