วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 5344 คน
สถิติปีนี้ 299950 คน
สถิติทั้งหมด 2681342 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศ ประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ <24 มี.ค. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยทาการเก็บขนขยะทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

มีเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างตามปริมาณขยะที่เก็บขนจริง วงเงินงบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางตันละ ๑,๒๐๐ บาท

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ประกาศประมูลจ้างเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลตาบลสุเทพ 420_237_24032554-01.pdf (269 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๒/๒๕๕๔ 420_238_24032554-02.pdf (391 KB.)
ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา <21 มี.ค. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา

.........................................................


ตามบันทึกข้อความ ที่ ชม ๖๔๘๐๒.๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่องคืนหลักประกันสัญญากรณีหลักประกันสัญญาครบกาหนดรับคืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๗

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน

กรณีหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวัน

นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จึงขอแจ้งคืนหลักประกันสัญญาไปยัง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด/ร้านค้า


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา 418_235_21032554.pdf (302 KB.)
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <02 มี.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา

ของเทศบาลตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ

งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน

๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


>> รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ <<ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 412_226_02032554-01.pdf (268 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๔ 412_227_02032554-02.pdf (477 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร <24 ก.พ. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน OPERATING SYSTEM (SERVER)

สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบควบคุมการทำงาน

OPERATINGSYSTEM (SERVER) จำนวน ๑ ระบบ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน ๓๘๘,๔๑๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีสอบราคา


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้


ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมการทางาน สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 410_223_24022554-01.pdf (254 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๕๔ 410_224_24022554-02.pdf (361 KB.)
ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ <21 ม.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การขายพัสดุที่ชารุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


...........................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพจะทำการขายพัสดุที่ชฃำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 406_222_21122553.pdf (158 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <22 ธ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จานวน ๓ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จานวน ๓ เครื่อง
งบประมาณและราคากลาง จานวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_203_22122553-01.pdf (161 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ /๒๕๕๔ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_204_22122553-02.pdf (158 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) <08 ต.ค. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น
สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ จาก บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2553
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้าง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาปรับปรุงแก้ไขงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ตามสัญญา นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) 380_194_08102553.pdf (126 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ต.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น
สานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จาก บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2553
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 381_195_05102553.pdf (124 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ <20 ส.ค. 53>

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์

-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร
ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้าน

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิษณุกรรมบิลดิ้ง จำนวนเงิน
2,307,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการ
ตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10
บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 378_192_20082553.pdf (206 KB.)
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <30 ก.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยมีกำหนดเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ของ อบต.ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)

มีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน 3 ราย คือ

1. บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 481,600 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง เสนอราคา 510,000 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลืองทองคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 553,000 บาท

ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลปรากฏว่า บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทาการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทยินยอมลดราคา

ลงเหลือ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และ

ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 40,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.70

เทศบาลตาบลสุเทพ จึงขอประกาศให้ บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง และให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นเงิน

480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 367_184_10-08-2553.pdf (147 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com