วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 849 คน
สถิติเดือนนี้ 13201 คน
สถิติปีนี้ 31182 คน
สถิติทั้งหมด 2725622 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ <21 ม.ค. 54>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง การขายพัสดุที่ชารุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ


...........................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพจะทำการขายพัสดุที่ชฃำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่ได้แนบมานี้ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 406_222_21122553.pdf (158 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <22 ธ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จานวน ๓ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จานวน ๓ เครื่อง
งบประมาณและราคากลาง จานวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_203_22122553-01.pdf (161 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ /๒๕๕๔ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 402_204_22122553-02.pdf (158 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) <08 ต.ค. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น
สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ จาก บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2553
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้าง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งให้บริษัทฯ เข้ามาปรับปรุงแก้ไขงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ตามสัญญา นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ (ครั้งที่ 2) 380_194_08102553.pdf (126 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ต.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น
สานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จาก บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 20/2553
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 381_195_05102553.pdf (124 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ <20 ส.ค. 53>

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์

-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร
ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้าน

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิษณุกรรมบิลดิ้ง จำนวนเงิน
2,307,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการ
ตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10
บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 378_192_20082553.pdf (206 KB.)
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <30 ก.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยมีกำหนดเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ของ อบต.ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)

มีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน 3 ราย คือ

1. บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 481,600 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง เสนอราคา 510,000 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลืองทองคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 553,000 บาท

ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลปรากฏว่า บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทาการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทยินยอมลดราคา

ลงเหลือ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และ

ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 40,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.70

เทศบาลตาบลสุเทพ จึงขอประกาศให้ บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง และให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นเงิน

480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 367_184_10-08-2553.pdf (147 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย <09 มิ.ย. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย
โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝารางความยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร
ตั้งแต่ปากทางเข้าซอย 5 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว) เข้าไปในซอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรประชาวิทย์ จำนวนเงิน 268,000 บาท (สองล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงาน
จ้างในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.
ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 379_193_09062553.pdf (128 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลสุเทพ <01 มิ.ย. 53>


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ

มีรายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอนส่วนอาคารที่จะทำการปรับปรุง

- งานปรับปรุงอาคารในส่วนโครงสร้าง และงานหลังคากันสาด

- งานผิวพื้น งานฝ้าเพดาน งานผนัง และประตูหน้าต่าง

- งานสี งานไฟฟ้า และงานห้องน้า พร้อมรายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน

บริเวณบ้านร่าเปิง หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 520,000.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

และมีราคากลางเป็นเงิน 520,000.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 355_154_01-06-2553-001.pdf (174 KB.)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553 355_155_01-06-2553-002.pdf (242 KB.)
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ <24 พ.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการประมูลได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในงานประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย
พร้อมประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.–10.30 น.
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ได้สรุปผลการประมูลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการดังกล่าว
ซึ่งเริ่มการประมูลที่ราคา 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วน
จำกัด เอส เค ลานนา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 2,849,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่เริ่มต้นประมูล จำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.03

เทศบาลตำบลสุเทพได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ลานนา
เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ 353_153_24-05-2553.pdf (172 KB.)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ <17 พ.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคาร

สถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ และเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยกำหนดยื่นซองประมูล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการ

อำเภอเมืองเชียงใหม่) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เข้าเสนอราคาในงานประมูลจ้างดังกล่าว จำนวน 12 ราย ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด

2. บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จำกัด

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง

4. บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค ลานนา

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประชาวิทย์

8. บริษัท มัธรินทน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศโฮม 158

10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชากุลการช่าง

11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น

12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาประสบสุขก่อสร้าง


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ 349_151_17-05-2553-001.pdf (221 KB.)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง 349_152_17-05-2553-002.pdf (218 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com