วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 5276 คน
สถิติปีนี้ 299882 คน
สถิติทั้งหมด 2681274 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประมูลจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว ) <08 มี.ค. 53>เทศบาลตาบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล”

มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2553 336_138_08-03-2553-004.pdf (242 KB.)
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก <08 มี.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูล จ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล .

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า

440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้า

ด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้านรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 2,333,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

และมีราคากลาง เป็นเงิน 2,309,300 บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 335_136_08-03-2553-001.pdf (215 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2553 335_137_08-03-2553-002.pdf (238 KB.)
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมากาจัดขยะภายในตำบลสุเทพ <25 ม.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


-------------------------------------------------------------


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ

ภายในตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553–วันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีปริมาณขยะ

เฉลี่ยวันละประมาณ 26 ตัน งบประมาณเป็นเงิน 6,076,800 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )

ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 6/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างเหมา

กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต .ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นรวม 3 ราย คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนา

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง

3. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

ซึ่งคณะกรรมการ e-Auction ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างทั้ง 3 รายผลปรากฏว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องเพียงรายเดียว

สำหรับผู้รับจ้างอีก 2 ราย ขาด คุณสมบัติดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง ยื่นเอกสารผลงานเพียง 2,400,000 บาท
   
    ซึ่งตามประกาศต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

2. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

    ไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ที่จะนำขยะไปกำจัด


จึงไม่สามารถดำเนินการประมูลด้วยระบบ e-Auction ได้เนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันด้านราคา

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอยกเลิกการประมูลจ้างเหมา กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


                                                      ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553ประกาศ ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ 330_135_25-01-2553.pdf (174 KB.)
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <21 ม.ค. 53>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3)

แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

----------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด .3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1

โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,474,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน )

ตามประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสาร

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552


เนื่องจากปัจจุบันสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลสุเทพขาดสภาพคล่อง

สาเหตุเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลลดลงจึงทำให้

ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ .ศ. 2553 ได้

ครอบคลุมครบถ้วนทุกโครงการ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552ทั้งนี้ บริษัท /ห้างร้าน ที่ ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการดังกล่าว

สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

                                                                     นายทวีพงษ์ หินคำ

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 329_134_21-01-2553.pdf (170 KB.)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ฯ <26 พ.ย. 52>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้า เข้าร่วมประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ

ตามประกาศของเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 และเอกสารการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติ

หรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึง

กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดการอบรมผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโดย บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
   
     (ผู้ให้บริการตลาดกลาง) พร้อมทั้งจัดทำ ข้อตกลง 3 ฝ่ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

     เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2. กำหนดการประมูลในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 10 .00 น. - 10 .30 น.

     ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล 4,964,000 บาท

4. ระยะเวลาการประมูล 30 นาที (ทั้งนี้ไม่มีการขยายเวลาในการปิดประมูล)

5. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรกของการประมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง

    มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา


ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ 318_123_26112552-002.pdf (169 KB.)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ <26 พ.ย. 52>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตาบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ของเทศบาลตำบลสุเทพ ตามประกาศของเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

และเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

โดยกำหนดยื่นเอกสารฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต .ระดับอำเภอ

(ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม 3 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบ


คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ

จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์เอ็นจิเนียริ่ง

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอน็ .วี. สำรวจและรังวัด

3. บริษัท พีพี แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552


(นายสรศักดิ์ วจีสัตย์)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ 317_122_26112552-001.pdf (153 KB.)
ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ <30 ต.ค. 52>เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละประมาณ 26 ตัน

มีงบประมาณเป็นเงิน 7,142,400 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้...ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ 307_121_30102552-01.pdf (147 KB.)
ประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ <28 ต.ค. 52>

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โดยทำการ

1. ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 ซม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า

     2,750 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 เมตร รางระบายน้ำ ผิวจราจรความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร


2. งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.

    พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร

     บริเวณบ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


วงเงินงบประมาณ 4,964,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 4,964,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ 306_119_28102558-001.pdf (71 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่ 1/2553 306_120_28102558-002.pdf (237 KB.)
เปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร <17 ก.ย. 52>ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมผิวจราจร

โดยปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6,7 และ 11 หมู่ที่ 14 หนา 0.05 เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,852ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ

วงเงินงบประมาณ 1,171,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

และมีราคากลางเป็นเงิน 1,325,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 นั้น


เนื่องจาก กระทรวงการคลังได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์

ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี

ซึ่งมีผลทำให้ราคากลางงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ

จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 14 ที่คณะกรรมการกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ได้คำนวณราคากลางไว้

จากเดิม 1,325,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เป็น 1,261,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552


เปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 14 293_117_17092552.pdf (184 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ <09 ก.ย. 52>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร


----------------------------------------


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการ

ด้านงานทะเบียนราษฎร ตามโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ

มีราคากลางเป็นเงิน 1,250,830 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีสอบราคา


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 290_113_090909-01.pdf (255 KB.)
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 7/2552 290_114_090909-02.pdf (380 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com