วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 982 คน
สถิติเดือนนี้ 13334 คน
สถิติปีนี้ 31315 คน
สถิติทั้งหมด 2725755 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ <06 พ.ค. 53>ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่

สำหรับดำเนินการดังนี้

กาหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้าง

ของ อบต. ระดับอา เภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวันที่ในการดำเนินการ (สำหรับเวลาและสถานที่ ตามประกาศเดิม) ดังนี้

1. กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

3. กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซม ฯ 347_150_06-05-2553-001.pdf (192 KB.)
ประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตาบลสุเทพ <23 เม.ย. 53>ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ 343_143_23-04-2553-001.pdf (219 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2553 343_144_23-04-2553-002.pdf (235 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ <05 เม.ย. 53>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยทำการ

(1) ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 2,750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้า ผิวจราจร
ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร

(2) งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทาการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5
เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ
ความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำนวนเงิน 4,960,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
ตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 7 เมษายน 2553
เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ 382_196_05042553.pdf (131 KB.)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย <16 มี.ค. 53>

 

ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ


เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างก่อสร้าง

รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝารางความยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร

ตั้งแต่ปากทางเข้าซอย 5 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว) เข้าไปในซอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพนั สี่ร้อยบาทถว้ น)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 338_141_16-03-2550-003.pdf (162 KB.)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 338_142_16-03-2550-004.pdf (188 KB.)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย <16 มี.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่ งน้อย


----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและถนน คสล.ทับหลังท่อ

ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 179 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

และถนน คสล. ทับหลังท่อ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 49 เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ความยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทานเข้าไป

ภายในหมู่บ้าน (หลังหอพักอัมรินทร์) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 337_139_16-03-2550-001.pdf (163 KB.)
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2553 337_140_16-03-2550-002.pdf (190 KB.)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ <11 มี.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ
-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยทำการ

(1) ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-7.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร
    
      หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร รางระบายน้า ผิวจราจร ความยาวไม่น้อยกว่า 823 เมตร

(2) งานปรับปรุงลานจอดรถดอยปุยโดยทาการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร
 
      พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,073 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้า ความยาวไม่น้อยกว่า 112 เมตร

 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญลักษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 4,960,000 บาท

(สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2552 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว และ

ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 377_191_11032553.pdf (131 KB.)
ประมูลจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว ) <08 มี.ค. 53>เทศบาลตาบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล”

มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2553 336_138_08-03-2553-004.pdf (242 KB.)
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก <08 มี.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะประมูล จ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล .

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า

440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้า

ด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้านรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 2,333,000 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

และมีราคากลาง เป็นเงิน 2,309,300 บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก 335_136_08-03-2553-001.pdf (215 KB.)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2553 335_137_08-03-2553-002.pdf (238 KB.)
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมากาจัดขยะภายในตำบลสุเทพ <25 ม.ค. 53>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


-------------------------------------------------------------


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ

ภายในตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553–วันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีปริมาณขยะ

เฉลี่ยวันละประมาณ 26 ตัน งบประมาณเป็นเงิน 6,076,800 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )

ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 6/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างเหมา

กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต .ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นรวม 3 ราย คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนา

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง

3. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

ซึ่งคณะกรรมการ e-Auction ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างทั้ง 3 รายผลปรากฏว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องเพียงรายเดียว

สำหรับผู้รับจ้างอีก 2 ราย ขาด คุณสมบัติดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง ยื่นเอกสารผลงานเพียง 2,400,000 บาท
   
    ซึ่งตามประกาศต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

2. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

    ไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ที่จะนำขยะไปกำจัด


จึงไม่สามารถดำเนินการประมูลด้วยระบบ e-Auction ได้เนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันด้านราคา

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอยกเลิกการประมูลจ้างเหมา กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


                                                      ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553ประกาศ ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ 330_135_25-01-2553.pdf (174 KB.)
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <21 ม.ค. 53>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3)

แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

----------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด .3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1

โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,474,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน )

ตามประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสาร

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552


เนื่องจากปัจจุบันสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลสุเทพขาดสภาพคล่อง

สาเหตุเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลลดลงจึงทำให้

ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ .ศ. 2553 ได้

ครอบคลุมครบถ้วนทุกโครงการ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552ทั้งนี้ บริษัท /ห้างร้าน ที่ ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการดังกล่าว

สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

                                                                     นายทวีพงษ์ หินคำ

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 329_134_21-01-2553.pdf (170 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com