เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 942 คน
สถิติเดือนนี้ 15623 คน
สถิติปีนี้ 238493 คน
สถิติทั้งหมด 2619885 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย <24 ก.ค. 51>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ 

  จำนวน 1 หลัง    โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ จำนวน 1หลัง  โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินงบประมาณ 2,747,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 2,747,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้...
ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 53_33_scan006.pdf (183 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันฯ <23 ก.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ  จำนวน 1 หลังโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสุเทพ ขนาดพื้นที่กว้าง 20.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว้า 382 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,757,800.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 2,989,300.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 51_31_scan004.pdf (182 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 <22 ก.ค. 51>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

----------------------------------

เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า– ออกกองบิน 41  จำนวน 2 จุด  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลตำบลสุเทพ  โดยมีราคากลางเป็นเงิน  2,729,000  บาท ( สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณเป็นเงิน 2,511,000  บาท ( สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

 
รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้...
ประมูลจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางเข้า ออกกองบิน 41 52_32_scan005.pdf (182 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) <21 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คือ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท และมีราคากลางเป็นเงิน

1,500,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมานี้


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) 49_29_scan0002.pdf (213 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน <21 ก.ค. 51>


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

สำหรับติดตั้งภายในห้องทำงานคณะผู้บริหาร ในวงเงิน 140,000.- บาท

และมีราคากลางเป็นเงิน 139,956.- บาท โดยมีรายละเอียด

ตามไฟล์ที่แนบมานี้ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 48_30_scan0003.pdf (158 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึง <16 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกลึง

สำหรับสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตชิ้นส่วนงานซ่อม ผลิตรถโยก รถเข็นสำหรับคนพิการ

จำนวน 1 เครื่อง

ตามรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึง 46_24_scan0001.pdf (276 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ <21 ธ.ค. 50>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ----------------------------------ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรรสม คอนสตรัคชั่น

ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลสุเทพ

โดยติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2551 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบงาน

วันที่ 21ธันวาคม 2550 เทศบาลตำบลสุเทพจะทำการตรวจรับงานจ้าง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ สถานที่ก่อสร้างจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลตำบลสุเทพ 91_48_rejob01.pdf (69 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56]  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com