วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 12510 คน
สถิติปีนี้ 30491 คน
สถิติทั้งหมด 2724931 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 

   

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน <20 ก.พ. 62>

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
ท่านสามารถ Download คู่มือการเลือกตั้ง ได้ที่ https://www.ect.go.th/…/…/article/article_20190131121953.pdf


กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560 <21 มี.ค. 61>
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2039_15191_n1.pdf (129 KB.)
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร <18 เม.ย. 60>
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่ารวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ปี 2560 1816_14652_new doc 2560-04-18 14.27.27_25600418142736.pdf (631 KB.)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 4" <25 ก.ค. 59>

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านพาเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิด "Green Wonderland มหัศจรรย์โลกสีเขียว เรียนรู้จากธรรมชาติ เปิดโลกกว้าง แห่งจินตนาการ" ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 <05 ก.ค. 59>
รายละเอียดการรับสมัคร 1629_14330_1.pdf (547 KB.)
ประกาศปิดน้ำประปา ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 <02 มี.ค. 59>
1554_14155_1236589.pdf (1.28 MB.)
ประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2559 <11 ก.พ. 59>

คณะวิศวกรรมศาlตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดงานวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2559 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 3.00 น. เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


รายละเอียด 1535_14084_CCF11022559.pdf (2.33 MB.)
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอยและมาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง พ.ศ.2558 <25 พ.ย. 58>
ประกาศ 1477_14038_CCF25112558.pdf (1.27 MB.)
ประกาศปิดน้ำประปา <09 ก.ค. 58>

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำประปาพื้นที่ซอยหมู่บ้านสีวลีคลองชลประทาน และหมู่บ้านสีวลีคลองชลประทาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ขอให้ผู้ใช้น้ำในเขตดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าวด้วย ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. <02 มิ.ย. 58>

วิทยาลัยสารพัดช่าง ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. เพื่อจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงวัย สตรีแม่บ้าน ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ประชาชนในท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยจัดการอบรมระยะสั้นที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ซึ่งขณะนี้มีการเปิดอบรมวิชา การตัดผมชายเบื้องต้น 75 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สนใจสามารถติอต่อได้ที่ นายสุระพัท นากแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ โทร 081-7837154

 
     
หน้า   [1] 2 3  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com