วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 891 คน
สถิติเดือนนี้ 13243 คน
สถิติปีนี้ 31224 คน
สถิติทั้งหมด 2725664 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. <02 มิ.ย. 58>

วิทยาลัยสารพัดช่าง ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. เพื่อจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงวัย สตรีแม่บ้าน ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ประชาชนในท้องถิ่น หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยจัดการอบรมระยะสั้นที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ซึ่งขณะนี้มีการเปิดอบรมวิชา การตัดผมชายเบื้องต้น 75 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สนใจสามารถติอต่อได้ที่ นายสุระพัท นากแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ โทร 081-7837154
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา <27 พ.ค. 58>

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาได้ถูกต้องและยั่งยืน โดยจะมีการบรรยาย สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมล้านนาในหัวข้อ "อันเนื่องมาจากใบตอง" โดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด่วน!!!! ขอให้แรงงานต่างด้าวติดต่อรับเล่มใบอนุญาตทำงาน <01 เม.ย. 58>
ข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 1291_12617_news1.pdf (491 KB.)
โครงการผ้าป่าสามัคคีน้อมถวายเป็น "กตัญญุตานุสรณ์" แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย <05 มี.ค. 58>

มูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย ขอเชิญท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนมีนาคม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ อาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อซื้อที่ดินคืนมาและก่อสร้างอาคารมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย 
แจ้งข้อมูลเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน <20 ก.พ. 58>

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเชียงใหม่ เห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่นจึงเห็นควรอนุญาตให้สายการบินระหว่างประเทศทำการบินเที่ยวบินพิเศษมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนต่อชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน <12 ก.พ. 58>

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน 3 สายงาน ได้แก่ สายสำนักงาน สายปฏิบัติการร้าน และสายกระจายสินค้า สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ (ด้านในโกดังนิ่มซี่เส็ง ตำบลฟ้าฮ่าม) ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. หรือโทร 0910047625
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต <12 ก.พ. 58>

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 <09 ม.ค. 58>

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานเด็กๆจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เต็มด้วยสาระความรู้เพื่อสอดรับกับคำขวัญวันเด็ก "ความรู้ คุณธรรม นำสู่อนาคต"  อีกทั้งยังจะได้เพลิดเพลินกับ Mascot อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งโบโซ่พร้อมชมการแสดงบนเวทีและร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ ชิงรางวัลมากมายสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือ www.royalparkrajapruek.org
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการจักรยาน สานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน <26 ธ.ค. 57>

อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจักรยาน สานรัก...สร้างโอกาสและแบ่งปัน "Bike For Love and Share" ในวันที่ 17 มกราคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติและงานอาสาสมัครงานคุมประพฤติ ให้สังคมได้เข้าใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยกระทำความผิดและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้กลับมาเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยใช้กิจกรรมการขี่จักรยานเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-112090 ต่อ 300 และ 088-2588419


แผ่นพับ 1193_12008_scan0003.pdf (902 KB.)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต <28 พ.ย. 57>

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 [2] 3  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com