วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  • วันที่ 5 กันยายน 2562
  • อ่าน 697 ครั้ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดขอให้อำเภอกำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง

กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัดและให้คำแนะนำกับประชาชนที่จะก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ให้ออกแบบก่อสร้างโดยเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร

ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง


ในการนี้จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและให้คำแนะนำกับประชาชน

ที่จะก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ออกแบบก่อสร้างโดยเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

และการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชน


รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดคู่มือตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: