วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ฯ

  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
  • อ่าน 178 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้า เข้าร่วมประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของเทศบาลตำบลสุเทพ

ตามประกาศของเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 และเอกสารการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติ

หรือผ่านข้อเสนอด้านเทคนิคในงานจ้างดังกล่าวไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึง

กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดการอบรมผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโดย บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
   
     (ผู้ให้บริการตลาดกลาง) พร้อมทั้งจัดทำ ข้อตกลง 3 ฝ่ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

     เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2. กำหนดการประมูลในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 10 .00 น. - 10 .30 น.

     ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

3. ราคาเริ่มต้นในการประมูล 4,964,000 บาท

4. ระยะเวลาการประมูล 30 นาที (ทั้งนี้ไม่มีการขยายเวลาในการปิดประมูล)

5. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรกของการประมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง

    มิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา


ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ 169 KB. 56

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: