วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

  • วันที่ 21 มกราคม 2553
  • อ่าน 192 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3)

แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

----------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด .3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) รอบที่ 1

โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,474,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน )

ตามประกาศลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสาร

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552


เนื่องจากปัจจุบันสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลสุเทพขาดสภาพคล่อง

สาเหตุเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลลดลงจึงทำให้

ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ .ศ. 2553 ได้

ครอบคลุมครบถ้วนทุกโครงการ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด. 3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552ทั้งนี้ บริษัท /ห้างร้าน ที่ ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการดังกล่าว

สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ กองคลัง เทศบาลตาบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                     ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553

                                                                     นายทวีพงษ์ หินคำ

                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพรายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 170 KB. 59

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: