วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมากาจัดขยะภายในตำบลสุเทพ

  • วันที่ 25 มกราคม 2553
  • อ่าน 191 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ


โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


-------------------------------------------------------------


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ

ภายในตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553–วันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีปริมาณขยะ

เฉลี่ยวันละประมาณ 26 ตัน งบประมาณเป็นเงิน 6,076,800 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน )

ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ 6/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างเหมา

กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต .ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้นรวม 3 ราย คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนา

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง

3. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

ซึ่งคณะกรรมการ e-Auction ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างทั้ง 3 รายผลปรากฏว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องเพียงรายเดียว

สำหรับผู้รับจ้างอีก 2 ราย ขาด คุณสมบัติดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายเพชรก่อสร้าง ยื่นเอกสารผลงานเพียง 2,400,000 บาท
   
    ซึ่งตามประกาศต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท

2. กิจการค้าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองปรางค์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.4 ก่อสร้าง

    ไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ที่จะนำขยะไปกำจัด


จึงไม่สามารถดำเนินการประมูลด้วยระบบ e-Auction ได้เนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันด้านราคา

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอยกเลิกการประมูลจ้างเหมา กำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ (ครั้งที่ 2)

โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


                                                      ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ ยกเลิกการประมูลจ้างเหมากำจัดขยะภายในตำบลสุเทพ 174 KB. 60

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: