วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา ประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว )

  • วันที่ 8 มีนาคม 2553
  • อ่าน 244 ครั้งเทศบาลตาบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล”

มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลสุเทพ (แบบมีรั้ว)

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 4,463,600 บาท

(สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2553 242 KB. 87

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: