วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

  • วันที่ 16 มีนาคม 2553
  • อ่าน 211 ครั้ง

 

ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ


เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างก่อสร้าง

รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร พร้อมฝารางความยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร

ตั้งแต่ปากทางเข้าซอย 5 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว) เข้าไปในซอย หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และมีราคากลางเป็นเงิน 268,400 บาท

(สองแสนหกหมื่นแปดพนั สี่ร้อยบาทถว้ น)



รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา



รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 13 162 KB. 80
2 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 188 KB. 72

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: