วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ

  • วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
  • อ่าน 214 ครั้งตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

ของเทศบาลตำบลสุเทพ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่

สำหรับดำเนินการดังนี้

กาหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้าง

ของ อบต. ระดับอา เภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลสุเทพ

กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการ เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวันที่ในการดำเนินการ (สำหรับเวลาและสถานที่ ตามประกาศเดิม) ดังนี้

1. กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

3. กำหนดวันทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างซ่อมแซม ฯ 192 KB. 69

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: