วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ

  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
  • อ่าน 229 ครั้งประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง

ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

----------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคาร

สถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ และเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยกำหนดยื่นซองประมูล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น.–10.30 น.

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการ

อำเภอเมืองเชียงใหม่) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เข้าเสนอราคาในงานประมูลจ้างดังกล่าว จำนวน 12 ราย ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด

2. บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จำกัด

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง

4. บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค ลานนา

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประชาวิทย์

8. บริษัท มัธรินทน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอศโฮม 158

10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชากุลการช่าง

11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น

12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาประสบสุขก่อสร้าง


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: