วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ

  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
  • อ่าน 183 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


----------------------------------

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการประมูลได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
ในงานประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ราย
พร้อมประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.–10.30 น.
ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ได้สรุปผลการประมูลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการดังกล่าว
ซึ่งเริ่มการประมูลที่ราคา 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วน
จำกัด เอส เค ลานนา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 2,849,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินที่เริ่มต้นประมูล จำนวน 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.03

เทศบาลตำบลสุเทพได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ลานนา
เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ 172 KB. 78

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: