วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสานักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
  • อ่าน 235 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

----------------------------------------

ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น

สำนักงานเทศบาลตาบลสุเทพ งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยมีกำหนดเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ของ อบต.ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่)

มีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน 3 ราย คือ

1. บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 481,600 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิชลำปาง เสนอราคา 510,000 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลืองทองคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 553,000 บาท

ซึ่งผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

ผลปรากฏว่า บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทาการต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทยินยอมลดราคา

ลงเหลือ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และ

ต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 40,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.70

เทศบาลตาบลสุเทพ จึงขอประกาศให้ บริษัท เค.พี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้าง และให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นเงิน

480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553




รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 147 KB. 73

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: