วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์

  • วันที่ 20 สิงหาคม 2553
  • อ่าน 218 ครั้ง

 

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.

พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์

-------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 440 เมตร พร้อมถนน คสล. ทับหลังท่อความยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร
ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าด้านถนนเลียบคลองชลประทาน เข้าไปภายในหมู่บ้าน

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิษณุกรรมบิลดิ้ง จำนวนเงิน
2,307,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2553 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบในสัญญาจ้างแล้ว
และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการ
ตรวจรับงานจ้างในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10
บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 206 KB. 83

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: