วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  • วันที่ 22 ธันวาคม 2553
  • อ่าน 234 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จานวน ๓ ชุด
๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน ๑ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA จานวน ๓ เครื่อง
งบประมาณและราคากลาง จานวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 161 KB. 84
2 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ /๒๕๕๔ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 158 KB. 79

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: