วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
  • อ่าน 213 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมการทำงาน OPERATING SYSTEM (SERVER)

สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

----------------------------------------


ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบควบคุมการทำงาน

OPERATINGSYSTEM (SERVER) จำนวน ๑ ระบบ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

และมีราคากลางเป็นเงิน ๓๘๘,๔๑๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

โดยวิธีสอบราคา


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: