วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา

  • วันที่ 21 มีนาคม 2554
  • อ่าน 227 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา

.........................................................


ตามบันทึกข้อความ ที่ ชม ๖๔๘๐๒.๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่องคืนหลักประกันสัญญากรณีหลักประกันสัญญาครบกาหนดรับคืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๗

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน

กรณีหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกินสิบห้าวัน

นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว จึงขอแจ้งคืนหลักประกันสัญญาไปยัง

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด/ร้านค้า


รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา 302 KB. 320

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: