วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2554
  • อ่าน 194 ครั้ง


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)


 ตามที่เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)

 

จำนวน ๒ คัน งบประมาณและราคากลาง คันละ ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๙๘๘,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ๔/๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๑๕๕๔ ไปแล้วนั้น

 

เนื่องจากมีผู้มาขอซื้อและขอยื่นเอกสารสอบราคาฯ จำนวน ๒ ราย แต่มีการเสนอราคาที่สูงกว่า

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เทศบาลตำบลสุเทพจึงพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 456 KB. 62

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: