วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2554
  • อ่าน 181 ครั้ง

 ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ  เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   เทศบาลตำบลสุเทพได้ประกาศแจ้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้าที่ยังไม่ได้ถอนหลักประกันสัญญาระหว่างปี ๒๕๔๖ ๒๕๕๐  มายื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอคืนและหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่างๆ เพื่อขอถอนหลักประกันสัญญาคืนนับแต่วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  และได้แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  จำนวน ๓ ครั้ง ตามหนังสือเทศบาลตำบลสุเทพ  ที่ ชม ๖๔๘๐๒.๑/ ว ๑๔๖  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา   ครั้งที่  ๑   ,  ที่  ชม  ๖๔๘๐๒.๑/ว  ๕๙๓  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔    แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา  ครั้งที่  ๒  , ที่  ชม  ๖๔๘๐๒.๑/ว  ๐๗๒๙  ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔  แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา  ครั้งที่  ๓  ( ครั้งสุดท้าย ) ได้แจ้งให้ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้า จำนวน  ๑๒  ราย รวม  ๑๕  โครงการ   

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน 87 KB. 67

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: