วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธีระพันธ์ เตชะ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

นายโกวิท ลัภพระบุตร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

นายสันติสุข วงค์ประดิษฐ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เขต 1

นายเกตุ ชัยมงคล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1

นางเหรียญ ปวงเมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1

นายสม อัมปาละ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1

นายประยูร ศิริสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1

นายบุญลือ เผือกผ่อง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1

เขต 2

นายเฉลียว นกแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2

นางมะลิวัล ดวงยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2

นายนิพิฐพนธ์ สรรพสิทธิ์สิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2

นายพินธุ์ ตาสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: