สภาท้องถิ่น

นายธีระพันธ์ เตชะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
 
นายโกวิท ลัภพระบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
 
นายสันติสุข วงค์ประดิษฐ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
 
นายเกตุ ชัยมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๑
 
นางเหรียญ ปวงเมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๑
 
นายสม อัมปาละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๑
 
นายประยูร ศิริสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๑
 
นายบุญลือ เผือกผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๑
 
นายเฉลียว นกแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๒
 
นางมะลิวัล ดวงยศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๒
 
นายนิพิฐพนธ์ สรรพสิทธิ์สิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๒
 
นายพินธุ์ ตาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต ๒
 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง