ผู้บริหารท้องถิ่น

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
นายชนะ แสนใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
นางสุภา รอดจิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง