โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ

ปลัดเทศบาล
ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์
ปลัดเทศบาล
     
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
นางสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภคกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   
นักบริหารงานท้องถิ่น
กลาง
นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กลาง
นางอัญชลี ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
กองคลัง
กลาง
นางอัจฉรา ประจงกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง
นายพยับ แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเจริญ ฟองศรี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
นางสาวฉัตรพิมล พอสม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
นางพนาไพร คุ้มสดวก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง