กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
นางสาวฉัตรพิมล พอสม
นักบริหารงานการศึกษา(อำนวยการระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา )
นางศิรินารถ โพธิ์อยู่
นักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการระดับต้น)
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
นางสาวยุพา ปันทะนา
ครู คศ.1
รก.หน.ศพด.เทศบาลตำบลสุเทพ
 
นางดวงเดือน นามณี
ครู คศ.1
รก.หน.ศพด.บ้านดอยสุเทพ
 
นางสาวชุลีพร แซ่ลี
ครู คศ.1
รก.หน.ศพด.บ้านดอยปุย
 
นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์
ครู คศ.1
 
นางอรชีรา อาศนะ
ครู คศ.1
 
นางสุกัญญา อุ่นเป็ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางวชิราภรณ์ บัวอ้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
งานธุรการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา )
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
นักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการระดับต้น)
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)
งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง