กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา 7
นางสาวฉัตรพิมล พอสม
นักบริหารงานการศึกษา 7
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
นางศิรินารถ โพธิ์อยู่
นักบริหารงานศึกษา 6
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา 6)
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
นักบริหารงานการศึกษา
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ)
งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
นายปรัชญา เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา 4
 
งานธุรการ
นายเอกชัย แสนใจ
เจ้าพนักงานธุรการ 4
 
 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th ปิดหน้าต่าง