เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเพลินจันทร์ กันทิรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานระเบียบและสถิติการคลัง

นางนงลักษณ์ เทพพรมวงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

สิบโทวีระพันธ์ อุ่นแสง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

งานธุรการ

นางสาวอมรรัตน์ สีตะบุษป์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

นางชุณห์พิมาณ บุญมี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

งานพัฒนารายได้

นางสาวสุนทรียา แจ้งใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวภัคจิราพัชร์ เด่นประภัสร์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวรินดา โนโชติ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ