เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายพยับ แจ่มหม้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานวิศวกรรม

นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายบุญเดช อุตสุภา

นายช่างโยธาอาวุโส

งานสถาปัตยกรรม

นายรักเกียรติ์ ชมภูคำ

สถาปนิกชำนาญการ

นายมานพ เครือวรรณ์

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ

งานธุรการ

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางอำพร ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

งานควบคุมอาคารและอนุญาตอาคาร

ฝ่ายการโยธา

นายบุญเดช อุตสุภา

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายวรทัศน์ อาศนะ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

นายภาษิณ วีระวุฒิกร

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน