เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองช่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานวิศวกรรม

นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

งานสถาปัตยกรรม

ว่าง

สถาปนิกชำนาญการ

นายมานพ เครือวรรณ์

นายช่างเขียนแบบอาวุโส

ฝ่ายควบคุมอาคาร

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

งานบริหารงานทั่วไป

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

นางอำพร ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

งานควบคุมอาคาร

นายสุทธิพงษ์ วงค์สิรินานนท์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ฝ่ายการโยธา

นายอนันตพงษ์ วัชรปรีดาพล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายวรทัศน์ อาศนะ

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ว่าง

นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายบุญเดช อุตสุภา

นายช่างโยธาอาวุธโส