เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

งานบริหารการศึกษา

นายสกนธ์พล เสาวกูล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป

จ.ส.อ.เพิ่มพล สุนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตนภรณ์ ยะชุ่ม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ