เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสวัสดิการสังคม

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7

งานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเขมรัตน์ กุลพงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

นางกาญจนา ศศานนท์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสุรพงษ์ จันทราช

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา สืบจากคล้าย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานธุรการ

นางพฤฒิดา ปัญญาวิสัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน