เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสวัสดิการสังคม

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ศศานนท์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร กระจ่ายฉาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววันวิสา คำแปง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

นางเขมรัตน์ กุลพงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา สืบจากคล้าย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานบริหารงานทั่วไป

นายสุรพงษ์ จันทราช

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ