เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานธุรการ

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ แท่งทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายชาญวิทย์ ธีระเมทินี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ณัฐพงศ์ อภิวัฒนเสรี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางธนกรณ์ ชาวอ่างทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการพยาบาล)

นางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ