เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพล หน่อตุ่น

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางกัณหา อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานบริหารงานทั่วไป

นางเยาวลักษณ์ ศรีใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายชาญวิทย์ ธีระเมทินี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานรักษาความสะอาด

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

นายณัฐพงศ์ อภิวัฒนเสรี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางธนกรณ์ ชาวอ่างทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุพรพรรณ ถ้ำแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเสาวภา สาขา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.

นางนงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานป้องกันและควบคุมโรค

ว่าง

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.