เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางสาวคนึงนิจ ธรรมทิ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาววัชรี อานมณี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

ว่าง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายธีรวัฒน์ ธินะ

นิติกรชำนาญการ

นางชลกนก สุรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ