เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางบานเย็น วังสิงห์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุพิชฌาย์ มะลิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์

ว่าง

นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววาทินี คัมภีร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานกิจการสภา

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

ว่าง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก.

ว่าง

เจ้าพนักงานทะเบียน ปก./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานทะเบียน ปก./ชง.

งานนิติการ

นายวรวิทย์ สลักลาย

นิติกรปฏิบัติการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรพล คำปวน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

งานรักษาความสงบ