เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางบานเย็น วังสิงห์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพิชฌาย์ มะลิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐณิชา แสงรัตนไพบูลย์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอาริสา วรภัทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววาทินี คัมภีร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวันเพ็ญ พุทธโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

งานกิจการสภา

จ.อ.ศนิพงษ์ เขียวเขิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง

นายจักรพงศ์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานทะเบียนราษฎร

นางสาวธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุทธิดา ศรีวงศ์วรรณ์

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

งานนิติการ

นายวรวิทย์ สลักลาย

นิติกรปฏิบัติการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุรพล คำปวน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

งานรักษาความสงบ