เทศบาลตำบลสุเทพอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายเทพนิมิตร แสนพรหม

นายเทพนิมิตร แสนพรหม

ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

081-764-5424

นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

053-329251 ต่อ 107

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย  คำพิบูลย์

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์>

รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ

086-4303265

สำนักปลัดเทศบาล


นางอัญชลี ทองคำ

นางอัญชลี ทองคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

065-4354198

ฝ่ายอำนวยการ

นางบานเย็น วังสิงห์

นางบานเย็น วังสิงห์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


053-329251 ต่อ 112

ฝ่ายปกครอง

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กองคลัง


นางอัจฉรา ประจงกิจ

นางอัจฉรา ประจงกิจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

098-2794635

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


053-329251 ต่อ 124

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางณัฐมน โปกปัน

นางณัฐมน โปกปัน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


053-329251 ต่อ 121

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

นางพนัชกร อัคเดชธนโชติ

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


053-329251 ต่อ 105

กองช่าง


นายภาณุพงค์ นกแก้ว

นายภาณุพงค์ นกแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-8146359

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายณัฐพล นกแก้ว

นายณัฐพล นกแก้ว

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


053-329251 ต่อ 124

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายอรรถพล วงค์คม

นายอรรถพล วงค์คม

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


053-329251 ต่อ 124

ฝ่ายการโยธา

นายรักเกียรติ ชมภูคำ

นายรักเกียรติ ชมภูคำ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


053-329251 ต่อ 124

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คำพิบูลย์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

063-1635416

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

นางปรีดา เลิศจินตนากิจ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


053-329251 ต่อ 110

กองการศึกษา


นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

นางอรุณรัตน์ ยะอนันต์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

065-4945594

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   ว่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม


นางพนาไพร คุ้มสดวก

นางพนาไพร คุ้มสดวก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

062-3541933

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นางกาญจนา ศศานนท์

นางกาญจนา ศศานนท์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


053-329251 ต่อ 103

กลุ่มงานพัฒนาชุมชน

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นางสุภาพร กระจ่างฉาย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง


หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาชุมชน 053-329251 ต่อ 103

กองการเจ้าหน้าที่


นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

นางสาวอัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

053-329251 ต่อ 113

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางปวีณา พูลสวัสดิ์

นางปวีณา พูลสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


053-329251 ต่อ 113