วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 601 คน
สถิติเดือนนี้ 5854 คน
สถิติปีนี้ 300460 คน
สถิติทั้งหมด 2681852 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : เทศบาลใช้ภาษีประชาชนเหมาะสมหรือไม่
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.234.250
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 29 ต.ค. 60 - 09:43 น.
 
     
  ข้อความ : ด้วยปรากฎว่าขณะนี้ทางเทศบาลตำบลสุเทพกำลังดำเนินการถอนเสาป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ออกและนำเสาใหม่ที่มีลักษณะเดียวกันฝังลงแทนของเดิมที่ถอนออกไป (คาดเดาว่าเสาใหม่นั้นคงเป็นเสาป้ายชื่อซอยเช่นกัน) ในฐานะที่เป็นประชาชนผู้เสียภาษีคนหนึ่งจึงมีความสงสัยว่า เทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรถึงขนาดต้องเปลี่ยนเสาป้ายชื่อซอยใหม่ทั้ง ๆ ที่ของเดิมก็ยังดีอยู่ ตั้งตรงแข็งแรงไม่หักไม่เอนเอียง หรือไม่แตกหักชำรุดประการใด ซึ่งต้องใช้งบประมาณจากการเก็บภาษีประชาชนเพื่อการนี้ไม่น้อยทีเดียว งบประมาณส่วนนี้น่าจะนำไปดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่กำลังได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรมลงเป็นลำดับ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 02 พ.ย. 60 - 09:35 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.44.141
วัน-เวลา : 08 พ.ย. 60 - 13:50 น.
ข้อความ : เรียน คุณเฉลิมพล
ตามที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องป้ายซอย เทศบาลตำบลสุเทพ ขอชี้แจงว่า ป้ายซอยที่ทางเทศบาลฯได้จัดทำขึ้นตามซอยในหมู่บ้านต่างๆนั้นเกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชน และพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำป้ายซอยดังกล่าว ในครั้งแรกมีการดำเนินการนำร่องในหมู่ที่ 5 ,6 และหมู่ที่ 13 ซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จัดการประชุม และตั้งชื่อซอยเอง และต่อมามีการดำเนินการจัดทำป้ายซอยเพิ่มอีก 105 ป้าย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,14 และ 15 โดยเริ่มติดตั้งไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดจ้างตามระเบียบ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com