วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 215 คน
สถิติเดือนนี้ 5468 คน
สถิติปีนี้ 300074 คน
สถิติทั้งหมด 2681466 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ถึงเวลาจัดการและจัดระเบียบการปิดป้ายโฆษณาได้หรือยัง
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.233.239
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 28 พ.ย. 60 - 13:22 น.
 
     
  ข้อความ : ตลอดแนวถนนวัดอุโมงค์ ไปถึงวัดร่ำเปิง และหมู่บ้านโป่งน้อยพบว่า มีป้ายโฆษณาต่าง ๆ ปิดไว้ตามเสาไฟฟ้า ตามต้นไม้ หรือไม่ก็ห้อยแขวนไว้ตามริมรั้วริมกำแพง ร้านค้า หรือติดตั้งไว้ริมถนน จำนวนมากมายรกรุงรังและเป็นขยะสายตา ป้ายเหล่านั้นเป็นป้ายโฆษณาสินค้า หรือโฆษณาธุระกิจทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นป้ายที่สร้างสรรค์แก่สังคม หรือชุมชนประการใดเลย
ป้ายต่าง ๆ ดังกล่าวอาจจำแนกได้ 1) เป็นป้ายโฆษณาสินค้า หรือโฆษณาทางธุรกิจ ปิดไว้ตามเสาไฟฟ้า ตอกตะปู หรือผูกติดไว้กับต้นไม้ หรือไม่ก็ห้อยแขวนตามริมรั้วริมกำแพง หรือตั้งไว้ตามริมถนน ซึ่งมีให้เห็นกลาดเกลือน ปัญหานี้ทางกลุ่มรักษ์วัดอุโมงค์เคยแจ้งให้ทางเทศบาล ฯ (สมัยก่อนท่านนายกธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์) ทราบและพิจารณาดำเนินการจัดการกับป้ายเหล่านั้นแต่ทางเทศบาลไม่ได้ตอบสนอง และดูเหมือนว่าไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่สนใจ ดังนั้นทางกลุ่มรักษ์วัดอุโมงจึงทำการเก็บรวบรวมป้ายเหล่านั้นแล้วนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่ทำการของเทศบาล 2) เป็นป้ายของร้านค้า หรือร้านอาหาร บางร้านมีป้ายโฆษณาสินค้าตนเองจำนวนหลายป้าย และบางร้านค้ายังเห็นมีป้ายโฆษณาธุรกิจอื่นห้อยแวนไว้หน้าร้านของตนเองอีก (ไม่แน่ใจว่าร้านนั้นได้ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นจากการให้แขวนป้ายนั้นหรือไม่?) และ 3) เป็นป้ายของเทศบาลเอง เช่น (ก) ป้ายรณรงค์วินัยจราจร ถึงเวลาควรเอาออกไปได้แล้วเพราะมีการติดตั้งป้ายห้ามจอดวันคู่ วันคี่ หรือห้ามจอดตลอดแนวไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อรณรงค์แล้วต้องคอยกำกับดูแลให้เข้มงวดด้วยเพราะยังมีคนมักง่ายอยู่บ้าง การรณรงค์วินัยจราจรไม่ควรทำเฉพาะบริเวณวัดร่ำเปิง หรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น ควรดำเนินการตลอดถนนสายหลักทั้งหมด หรือ (ข) ป้ายที่แสดงข้อมูลโครงการก่อสร้างของเทศบาล (ป้ายถาวรสีเขียว) ไม่ทราบว่ามีอายุความหรือไม่ ถ้ามีและพ้นกำหนดแล้วก็ควรจัดการเอาออกไป อนึ่งทางเทศบาลเห็นหรือไม่ว่า ที่บอร์ดใหญ่ของเทศบาลที่หัวถนนวัดอุโมงค์ด้านถนนสุเทพนั้น จะมีป้ายโฆษณาอื่นที่เห็นแก่ตัวมาปิดไว้เป็นประจำ ทางเทศบาลจะต้องจัดการกับพวกเหล่านี้
จึงเสนอให้ทางเทศบาลทราบและให้พิจารณาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการจัดการ หรือจัดระเบียบในเรื่องการติดตั้ง หรือปิดป้ายต่าง ๆ ให้เป็นระบบและเหมาะสม? กรณีข้อ 1) ควรกำจัดให้หมดไปโดยเร่งด่วน (โดยโทรฯ แจ้งให้เจ้าของป้ายนั้น ๆ เอาออกไป ป้ายเหล่านี้คงไม่ได้ขออนุณาต หรือเสียภาษีป้ายอย่างแน่นอน) กรณีข้อ 2) ทางเทศบาลควรมีมาตรฐานที่กำหนดจำนวน หรือขนาดพื้นที่ของป้ายที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ แต่ถ้ามากกว่านั้นเจ้าของร้านค้าก็จะต้องเสียค่าภาษีป้าย ส่วนกรณีข้อ 3) ทางเทศบาลจะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดี
(ผู้เขียนขอออกตัวว่าไม่ทราบเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนด หรือเทศบัญญัติเรื่องการปิดป้ายโฆษณา)
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.120
วัน-เวลา : 29 พ.ย. 60 - 10:19 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com