วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 632 คน
สถิติเดือนนี้ 8755 คน
สถิติปีนี้ 280749 คน
สถิติทั้งหมด 2662141 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : เทศบาล ต. สุเทพกับวันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล
IP : 171.4.251.41
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 60 - 06:31 น.
 
     
  ข้อความ : วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย... จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เป็นจุดเริ่มของการประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 และคณะรัฐมนตรียังมีมติ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้เป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและของชาติ ได้เสื่อมโทรมลงเป็นลำดับ อันเป็นผลมาจากมูลเหตุสำคัญคือ ๑) ประชากรที่เพิ่มขึ้น (ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 60 ปีก่อน สมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่ชั้นประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย คุ้นหูกับตัวเลขประกรไทยคือ 20 ล้าน 28 ล้าน และ 35 ล้าน คน ปัจจุบันมีร่วม 70 ล้านคน) ๒)พฤติกรรมของคนค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม และขาดจิตสาธารณะมากขึ้น ๓) การพัฒนาความเจริญขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นหนักแต่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลทำให้บั่นทอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ฟื้นตัวไม่ทันกับการที่ถูกทำลายลง
ขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมลง (ถุง) พลาสติกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะพบเห็นพลาสติกกลาดเกลื่อนเรี่ยราดทุกหนทุกแห่ง ซึ่งพลาสติกนี้เป็นวัตถุอันตรายที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากเป็นที่รับรู้กันอย่างดี ที่ผ่านมา ไม่เห็นว่ามีองค์กร หรือหน่วยงานของประเทศ หรือท้องถิ่นที่จัดการในปัญหานี้อย่างจริงจังยั่งยืน จะมีก็แค่การรณรงค์เป็นครั้งคราวที่ฉาบฉวยเอาหน้าให้เป็นข่าว หรือเป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง มีหลายประเทศมีการจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างดี เช่น ประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้เห็นญี่ปุ่นทั้งประเทศ แต่มีโอกาสได้นั่งรถยนต์ไปตามเมืองใหญ่ ๆ และตามชนบทหลายวัน ปรากฎว่า ไม่พบเห็นถุงพลาสติก “แม้แต่ชิ้นเดียว” ตามริมถนนหนทาง หันกลับมาดูในพื้นที่ของตำบลสุเทพของเราบ้าง จะพบเห็นว่ามีถุงพลาสติกมากมายหลากหลายขนาด ชนิดและสีเกลื่อนกลาดทั่วไป เราคงไม่หวังให้ตำบลสุเทพของเราเป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่น ก็คงต้องตั้งคำถามถึงผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพว่า เห็นความสำคัญของปัญหานี้มากน้อย หรือไม่อย่างไร?
การบริหารจัดการกับปัญหานี้ให้ลดน้อยเบาบางลงสามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ รณรงค์ (อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง) ขอความร่วมมือจากพ่อค้า-แม่ค้าผู้ขายสินค้า และพ่อบ้าน-แม่บ้านผู้ไปจับจ่ายตลาดช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก และอาจถึงขั้นแจกถุงจ่ายตลาดที่เป็นไวนิล (คงทนทำความสะอาดง่าย) หรือเป็นถุงผ้าให้กับพ่อบ้าน-แม่บ้านสำหรับไปจ่ายตลาดทุกที่ ซึ่งถุงดังกล่าวมีราคาไม่แพง หรืออาจหาผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) ทำให้ก็ยังได้ ส่วนพ่อค้า-แม่ค้าก็ให้หันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งอาจต้องเพิ่มต้นทุนอยู่บ้าง ส่วนสิ่งของที่เป็นน้ำ หรืออย่างอื่นที่ยังจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกก็ไม่ว่ากัน
“ตลาดนัดที่วัดโป่งน้อย” และร้านค้าต่าง ๆ บริเวณโป่งน้อยนั้นเหมาะสมมากที่จะเป็น “พื้นที่ตัวอย่าง” ที่เทศบาลสามารถรณรงค์ให้เป็นตัวอย่างเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกแก่ชุมชนอื่นๆ ถ้าทำได้สำเร็จ เชื่อว่าตำบลสุเทพของเราจะเป็นที่ชื่นชมและสรรเสริญอย่างมาก
เทศบาลตำบลสุเทพได้ตระหนัก หรือให้ความสำคัญกับวันที่ 4 ธันวาคมซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอย่างไร บริบทของความสำคัญไม่ใช่มีเฉพาะวันที่ 4 ธันวาคมเท่านั้น แต่ควรมีตลอดทั้งปี และตลอดไป

 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.120
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 60 - 10:00 น.
ข้อความ : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ เทศบาลตำบลสุเทพจะนำข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนาต่อไปค่ะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ณัฐพล
IP : 202.28.250.82
วัน-เวลา : 04 ธ.ค. 60 - 14:21 น.
ข้อความ : หากมีขยะถุงดำวางนอกบ้านที่ไหน จะได้ขยะเพิ่มครับ
หากมีช่าง ที่มาซ่อมไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ไปเหมื่อไหร่ ก็จะเห็นขยะตรงนั้นครับ
ข้างถนนไหนมีขยะแล้วไม่เก็บ ก็จะมีเพิ่มขึ้น เหมือนจะบอกกับคนทั่วไปว่าทิ้งตรงนี้ได้
ทุกบ้านริมถนน ต้องหมั่นเก็บขยะหน้าบ้านครับ
เป็นข้อสังเกตเล็กน้อย
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Somphong
IP : 171.4.234.46
โทรศัพท์ : 0807899697
อีเมล์ : Somphong246@gmail.com
วัน-เวลา : 07 ม.ค. 61 - 09:58 น.
ข้อความ : สอบถามเรื่องการสมัครงาน เร็วๆนี้จะมีการรับสมัครงานบ้างไหมครับ หากมีจะมีประมาณช่วงใดครับ ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com