เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 750 คน
สถิติเดือนนี้ 17515 คน
สถิติปีนี้ 109409 คน
สถิติทั้งหมด 2490801 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : กลิ่นเหม็น จากการทิ้งน้ำเสียไขมัน กลางซอยวัดอุโมงค์(ซ.4 ตรงข้ามสินธนา)
ผู้ตั้งกระทู้ : ธีรวินท์
IP : 171.4.248.7
โทรศัพท์ : 081881817
อีเมล์ : teerawinwut@gmail.com
วัน-เวลา : 10 ม.ค. 61 - 20:09 น.
 
     
  ข้อความ : เรียน ทางเทศบาลตำบลสุเทพ / กองงานที่เกี่ยงข้อง
กระผมเป็นผู้พักอาศัยอยู่บริเวณ กลางซอยวัดอุโมงค์ ช่วงเข้ามาจากหลังมอ แถวตรงข้ามสินธนา ปัจจุบันจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายไขมันเน่าเสีย จากการเทน้ำมันไขมันจากการประกอบอาหารทิ้งลงตามท่อระบายน้ำ จากร้านข้าวยำไก่แซป ตรงบริเวณดังกล่าว หากท่านผ่านมาจะได้กลิ่นทันทีซึ่งสรา้งมลพิษทางอากาศอย่างมาก และอาจส่งผลถึงท่อระบายน้ำตัน ซึ่งตอนนี้ผมอยู่บ้านข้างๆ ได้รับผลกระทบท่อน้ำตันเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ผมเคยโทรแจ้งกองงานสาธารณสุข ของท่านเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อมาเร่งดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการ ให้มีการติดตั้งถังดักไขมัน หรือดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบท่อตัน และกลิ่นเหม็น
จากวันนั้นจนวันนี้ ที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเห็นได้ว่ายังไม่มีการเข้ามาแก้ไข และหากยิ่งในช่วงยามค่ำคืน ยิ่งส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งยังมีการระบายน้ำทิ้งออกหน้าร้านเอ่อริมถนนสัญจร และภายหน้าอาจส่งผลถึงท่อตัน
ครั้งนี้จึงอยากขอเรียนแจ้งท่านช่วยเร่งเข้ามาจัดการแก้ไข ให้เห็นผลชัดเจน และขอความอนุเคราะห์ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี ที่เดือดร้อนขอให้ทางราชการช่วยเข้ามาช่วยแก้ไข
ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ขอความอนุเคราะห์ท่านเร่งช่วยดำเนินการแก้ไขให้เสมือนในยามที่ท่านดำเนินการสอบสวนภาษี เร่งรัดจัดเก็บภาษี ด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.36.223
วัน-เวลา : 12 ม.ค. 61 - 14:21 น.
ข้อความ : รับเรื่องค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com