เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 69 คน
สถิติวันนี้ 580 คน
สถิติเดือนนี้ 16017 คน
สถิติปีนี้ 129535 คน
สถิติทั้งหมด 2510927 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : สิ่งก่อสร้างผิดกฏหมายระยะร่น4
ผู้ตั้งกระทู้ : สมัคร ผูกพัน
IP : 223.24.172.101
โทรศัพท์ : 0648411202
วัน-เวลา : 16 ก.พ. 61 - 13:02 น.
 
     
  ข้อความ : http://www.suthep.go.th/webboard_detail.php?id=1065

ตามที่ทางกองช่าง เทศบาล ต.สุเทพได้ แจ้งผมมาว่าการดำเนินการมีความคืบหน้าถึงการแจ้งเตือน ครั้ง ที่ 2 ซึ่งมีระยเวลา 15 วัน ก็จะมีการออกตรวจ ซึ่งก็คือเมืีอวานนี้เป็นระยะเวลาครบ 15 วัน

ซึ่งร้านอาหารดังกล่าวจนถึงวันนี้ อย่าว่าแต่เตาไฟเย ก้อนหินสักก้อน ใบไม้สักใบที่ปลูกประดับเตาไฟที่ก่อสร้างล้ำเขตระยะร่น ก็ยังไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย เหมือนไม่มีสำนึกเกรงกลัวเคารพต่อกฏหมาย

จึงอยากให้ท่านเจ้าพนักงานช่วยเข้ามาตรวจสอบ และชำระสะสางให้เสร็จสิ้นเสียที ตามที่ท่านแจ้งว่าขั้นต่อไปคือส่งเรื่องให้นิติกรทำหนังสือฟ้องร้อง ใช้กฏหมายเข้าบังคับ ก็หวังว่าจะดำเนินการในเวลาอันใกล้นี้ เรื่องคงไปไปยืดเวลาออกไปอีกที่ฝ่ายนิติกรอีกเป็นเดือนๆ จนจบเรื่องก็สิ้นปี 2561 พอดี

ได้แต่หวังว่าท่านจะเห็นออกเห็นใจผู้อยู่อาศัยส่วนรวม มากกว่าคน 2-3 คนที่ก่อปัญหามลภาวะมาร่วม 20 ปี

จึงวอนขอให้ท่านได้โปรดดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย

ขอบพระคุณอย่างสูงทีีท่านช่วยดำเนินการมาถึงขั่นนี้
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมัคร ผูกพัน
IP : 27.55.165.249
วัน-เวลา : 28 ก.พ. 61 - 16:21 น.
ข้อความ : ไม่มีคำตอบ......บอกว่าเค้าแจ้งเรื่องขอผ่อนผันถึง เมษายนร้องเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นี่จะครบปีนึงแล้ว ยังมีการผ่อนผันอีก ผมว่านี่เป็นปัญหาของระบบราชการไทย คนทำผิดกฏหมายลอยคอสบายใจ คนที่ได้รับความทุกข์ก์ก็ต้องอดทนก้มหน้ารอคอยไปเรื่อยๆ

่าวที่มีให้เห็นตามสื่อต่างๆในช่วงระยเวลาใก้ลๆนี้ ก็มีให้เห็น คนผิดยังอยู่ดีมีสุข มีคน(??.)คอยปกป้อง
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com