วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 160 คน
สถิติเดือนนี้ 12512 คน
สถิติปีนี้ 30493 คน
สถิติทั้งหมด 2724933 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : ขยะจากพลาสติก-เทศบาลคิดอย่างไร?
ผู้ตั้งกระทู้ : เฉลิมพล แซมเพชร
IP : 171.4.232.191
โทรศัพท์ : 0816711676
อีเมล์ : c_sampet@yahoo.com
วัน-เวลา : 08 พ.ย. 61 - 08:28 น.
 
     
  ข้อความ : เนื่องจากพลาสติกได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย เช่น ชิ้นส่วนของยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์สารพัดรูปแบบ พลาสติกที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บางชนิดอาจถูกกำจัด นำกลับมาใช้อีก หรือย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ แต่ส่วนมากกำจัดยากมาก หรืออาจต้องใช้เวลานานมากกว่า 400-500 ปีในการย่อยสลาย ขณะนี้ขยะพลาสติกได้กลายมาเป็นปัญหาวิกฤติของโลก มีข้อมูล (จาก National Geographic, ฉบับ 06. 2017) รายงานวิจัยเชิงสำรวจว่า ในปี ค.ศ 2017 (พ.ศ. 2561) โลกมีการผลิตพลาสติกรวม 9.2 พันล้านตัน จากจำนวนนี้ 6.9 พันล้านตันเป็นของเสีย หรือขยะ และ 6.3 พันล้านตัน ไม่เคยถูกนำกลับมาใช้อีก และยังมีรายงานอีกว่ามีพลาสติกสะสมในทะเล-มหาสมุทรประมาณ 9 ล้านตันทุก ๆ ปี ขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ทำลายชีวิตของสัตว์ทะเล รวมทั้งนกทะเล เป็นจำนวนมากในแต่ละปี และนักวิทยาศาสตร์กำลังวิตกเมื่อพบว่า มีพลาสติกขนาดเล็กจิ๋ว (micro-plastics) ในหอย ปู และปลา ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
พฤติกรรมการบริโภคตั้งแต่ตื่นนอนมาต้องมีกาแฟในแก้วพลาสติกที่มีฝาปิดพลาสติกและหลอดพลาสติกเสียบอยู่ ทุกอย่างจะอยู่ในถุงหูหิ้วพลาสติกอีกที เวลาสั่งอาหารกลับบ้านก็อยู่ในกล่องโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้วอีกชั้นรวมทั้งดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ขณะนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติก จึงมีการออกกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาจากขยะพลาสติก บริษัทภาคอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกที่มีการใช้พลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการเลิกใช้พลาสติก เช่น จะมีการเลิกใช้พลาสติกเป็นก้านของสำลีทำความสะอาดหู (cotton buds) หลอดดูดเครื่องดื่มต่าง ๆ แม้แต่แปรงสีฟันก็กำลังได้รับการออกแบบให้เป็นแปรงที่เปลี่ยนเฉพาะหัว (เพื่อเก็บด้ามพลาสติกไว้ใช้กับหัวแปรงอันใหม่) ธุรกิจร้านกาแฟมีชื่อจะลดราคาให้ 5 บาท ถ้าผู้ซื้อไม่ใช้ถ้วยพลาสติกที่ทางร้านจัดให้ เป็นต้น
ในบ้านเราถุงพลาสติกนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลถึงสุขภาพอนามัยของทั้งคนและสัตว์ เราจะพบเห็นถุงพลาสติกกลาดเกลื่อนเรี่ยราดทุกหนทุกแห่ง ที่ผ่านมาน้อยมากที่องค์กร หน่วยงานของประเทศ หรือหน่วยงานของท้องถิ่น คิดหามาตรการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังยั่งยืน ส่วนใหญ่แค่รณรงค์เป็นครั้งคราวฉาบฉวยเพียงให้เป็นข่าว หรือเป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง (มีหลายประเทศที่สามารถจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างดี เช่น ในประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ที่ได้นั่งรถยนต์ไปตามเมืองใหญ่ ๆ และตามชนบทหลายวัน ไม่พบเห็นขยะพลาสติกหรือถุงพลาสติกตามข้างถนน “แม้แต่ชิ้นเดียว”)
การบริหารจัดการให้ปัญหานี้เบาบางลงสามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง (ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง)ภายในพื้นที่ที่เหมาะสม ในลักษณะเป็นพื้นที่นำร่อง โดยขอความร่วมมือจากพ่อค้า-แม่ค้าผู้ขายสินค้า และพ่อบ้าน-แม่บ้านผู้ไปจับจ่ายตลาดให้ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก และอาจมีการแจกถุงจ่ายตลาดที่ทำจากไวนิล (คงทน ทำความสะอาดง่าย) ให้แก่พ่อบ้าน-แม่บ้านสำหรับไปจ่ายตลาด ซึ่งถุงดังกล่าวมีราคาไม่แพง หรืออาจหาผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) ส่วนพ่อค้า-แม่ค้าก็ให้หันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นใบตอง หรือใบตองตึงแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งอาจต้องเพิ่มต้นทุนอยู่บ้าง ในกรณีอาหารเครื่องดื่มที่เป็นน้ำ หรือสิ่งอื่นที่ยังจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกก็อาจต้องอนุโลมให้
“ตลาดนัดที่วัดโป่งน้อย” และร้านค้าต่าง ๆ บริเวณบ้านโป่งน้อย ตำบาลสุเทพ มีความเหมาะสมที่จะเป็น “พื้นที่ตัวอย่าง” ที่ทางเทศบาลตำบลสุเทพสามารถรณรงค์ให้เรื่องลดการใช้ถุงพลาสติก และจะได้เป็นตัวอย่างแก่เทศบาลและชุมชนอื่น ๆ หากทำได้สำเร็จ ตำบลสุเทพของเราจะเป็นที่ชื่นชมและสรรเสริญอย่างมาก
 
     
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com