วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 857 คน
สถิติเดือนนี้ 13209 คน
สถิติปีนี้ 31190 คน
สถิติทั้งหมด 2725630 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
  หัวข้อสนทนา : เด้ง ผบช.ภาค 5 เสื้อแดง
ผู้ตั้งหัวข้อ : ชอบเด้ง
IP : 222.123.65.239
โทรศัพท์ : 053221222
อีเมล์ : komchadmarg@gmail.com
วัน-เวลา : 04 ก.พ. 52 - 21:25 น.
 
     
  ข้อความ : เปิดโผนายพลเด็กปชป.พรึ่บเด้งตร.สายทักษิณเข้ากรุ


เปิดโผนายพล เด็กปชป.พรึ่บ เด้งตร.สายทักษิณเข้ากรุ ด้าน “วิเชียร” “อดุล” “วัชรพล”ชิงรองผบ.ตร.


วันที่ 4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) นัดประชุมก.ตร.ครั้งที่ 2/2552 เวลา 14.00 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 1 โดยมีวาระที่ต้องพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2551 ให้แก้ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป จำนวน 462 ราย

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นเหตุพิเศษตามกฏ ก.ตร.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 การปรับปรุงคณะอนุกรรมการ ก.ตร.


นอกจากนี้ในวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบระบุ เรื่องที่ 6 การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณี พล.ต.ท. ชลอ ชูวงษ์ ผู้ช่วยผบ.ตร. ฟ้องคดี ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ ตร.คืนสิทธิทุกประการในตร.ให้แก่พล.ต.ท.ชลอ ให้เหมือนกับว่าไม่เคยถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีในห้วงปฏิบัติ 19 กันยายน 2549 ซึ่งจะทำให้ พล.ต.ท.ชลอ เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 จ่อขึ้นรองผบ.ตร.

ทั้งนี้ล่าสุดกองกำลังพล ได้จัดลำดับอาวุโสผู้ช่วยผบ.ตร.ไว้ดังนี้ พล.ต.ท.ชลอ อาวุโสอันดับ 1พล.ต.ท.ชลอ ครองตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2548 อาวุโสรองลงมาคือ พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้ช่วยผบ.ตร. ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดครองตำแหน่งพร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2549

ขณะที่มีรายงานว่า จะมีการแต่งตั้งนายพลตำรวจลงในตำแหน่งที่ว่างลง และตำแหน่งที่เปิดใหม่ หลายตำแหน่งโดยขณะนี้มีตำแหน่งรอง ผบ.ตร.ว่าง ลง 1 ตำแหน่ง หลังจาก พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ไปเป็น หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ทั้งนี้ หากมีการเสนอ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นแทนก็จะเปิดตำแหน่งว่างไล่ระดับจนถึงผู้บังคับการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศปก.จชต) ซึ่งคาดว่าครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผบ.ตร.- ผบช.ส่วนระดับรองผบช.- ผบก.อาจจะทำในครั้งต่อไป

สำหรับตำแหน่งรองผบ.ตร. ที่จะมาแทน พล.ต.อ.ปรุง นั้น เป็นการช่วงชิงกันระหว่าง พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประจำตร. (นรต.28) ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2551 คณะกรรมการอนุก.ตร.ได้มีมติให้เข้าดำรงตำแหน่งหลักในวาระแรกที่มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วยผบ.ตร.ปป 22(นรต.29) ซึ่งทุ่มเททำงานในพื้นที่ 3 จงหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ขณะที่รายสุดท้าย ซึ่งน่าจะมีโอกาสมากที่สุด คือ พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วยผบ.ตร.บร 11 (นรต.29) ซึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.และที่ผ่านมายังได้รับการไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญๆ

ขณะที่ตำแหน่งสำคัญที่คาดหมายว่าจะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.1 เพื่อนร่วมนรต.26 ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร. โดยให้พล.ต.ต.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน รองผบช.น.ซึ่งมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเคยเป็นนายตำรวจติดตาม นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พีระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผบช.ภ.9 ซึ่งรับผิดชอบดูแลศปก.ตร.ขึ้นเป็นผบช.จชต. พล.ต.ต.ดิเรก มโนลีหกุล ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.ซึ่งเป็นลูกหม้อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผบช.ส. ขณะที่ พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผบช.ส.ถูกโยกมาเป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว ผบช.ภ.5 ถูกย้ายเข้ากรุ เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ขยับเป็นผบช.ภ.5 พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผบช.สตม. เป็นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. คนสนิท พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีตผบ.ตร. ย้ายไปเป็นผบช.สตม

ส่วนโผระดับรองผบช.-ผบก.ที่จะที่อาจจะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งต่อไปคาดว่า พล.ต.ต.สุรพงษ์ เขมะสิงขิ ผบก.ตชด.ภาค4 ขยับเป็น รอง.ผบช.จชต. พล.ต.ต.สฤษชัย อเนกเวียง ผบก.วท.4.เลื่อนเป็น รอง.ผบช.จชต.

พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รองผบช.น. เป็นรองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผบช.ก. ขยับมาเป็นรองผบช.น. พล.ต.ต.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. กลับถิ่นเก่า เป็นรองผบช.ส. พล.ต.ต.วินัย ทองสอง รองผบช.ส. เป็นรองผบช.ประจำสงผบ.ตร. พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผบก.ทท. เป็นผบก.ปปป. พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ ผบก.กพ. เป็นผบก.ทท. พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบก.ตปพ. ที่มีปัญหากับม็อบพันธมิตรฯ และเป็นผู้ที่นำลูกน้องล่ารายชื่อถอดถอน ป.ป.ช. ขยับขึ้นเป็นรอง ผบช.ก.พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบก.ส.3 ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ ขยับมาเป็นผบก.ตปพ. พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ ผบก.ปปป. เป็น ผบก.ภ.จ. พล.ต.ต.ทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรง ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ย้ายเป็น ผบก.ประจำ.ตร.


 
     
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com