วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 644 คน
สถิติเดือนนี้ 5897 คน
สถิติปีนี้ 300503 คน
สถิติทั้งหมด 2681895 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างแรงงานรายวัน <20 ต.ค. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างแรงงานรายวัน ตามโครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน


ประกาศ 1454_13950_CCF20102558.pdf (408 KB.)
เชิญร่วมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <20 ต.ค. 58>

เชิญร่วมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มช.
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก <20 ต.ค. 58>

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.19 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวัน ตามโครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 <02 ต.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1440_13852_CCF02102558.pdf (1.19 MB.)
ประกาศ เรื่อง การจัดหน่วยบริการสำหรับประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลช้างเผือก <28 ก.ย. 58>

เนื่องจาก รพ.ช้างเผือกจะสิ้นสุดการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่องยังหน่วยบริการแห่งใหม่ โดย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ไปรับบริการได้ที่ รพ.นครพิงค์
ประกาศ 1436_13783_CCF28092558.pdf (711 KB.)
ขอเิชญเข้าร่วมรับบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก <20 ส.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปที่อยู่กินกับสามี หรือสตรีที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี เข้าร่วมรับบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 21-27 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


รายละเอียด 1406_13498_CCF20082558.pdf (438 KB.)
gh 1406_13781_3ca.php (438 KB.)
ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <17 ส.ค. 58>

ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศรายชื่อ และคะแนนคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล <14 ส.ค. 58>

ประกาศรายชื่อ และคะแนนคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข7)


ประกาศ 1400_13490_CCF14082558.pdf (730 KB.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <08 ก.ค. 58>
ประกาศ 1379_13256_CCF07072558.pdf (780 KB.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ <07 ก.ค. 58>
ประกาศ(1) 1377_13252_CCF07072558_0001.pdf (2.89 MB.)
ประกาศ(2) 1377_13253_CCF07072558.pdf (4.23 MB.)
ประกาศ(3) 1377_13254_CCF07072558_0002.pdf (3.07 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com