วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 659 คน
สถิติเดือนนี้ 5912 คน
สถิติปีนี้ 300518 คน
สถิติทั้งหมด 2681910 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 59>
1722_14554_scan0001.pdf (869 KB.)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลสุเทพ <29 ก.ย. 59>
1697_14416_scan0006.pdf (4.98 MB.)
1697_14417_scan0007.pdf (5.11 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง!! <27 ก.ย. 59>
ประกาศรายชื่อ 1696_14415_scan0004.pdf (885 KB.)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง!! <15 ก.ย. 59>
1684_14379_scan0001.pdf (564 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) <15 ก.ย. 59>
1683_14378_scan0002.pdf (1.17 MB.)
เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่สอบ!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง <30 ส.ค. 59>
ประกาศรายชื่อ 1672_14370_AA1.pdf (2.62 MB.)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2559 <17 ส.ค. 59>

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนกันยายน 2559 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร <10 ส.ค. 59>
ประกาศ 1655_14353_scan0016.pdf (996 KB.)
ขอเชิญตรวจสอบสิทธิการออกเสียงประชามติผ่านระบบออนไลน์ <02 ส.ค. 59>

ขอเชิญประชาชนตำบลสุเทพ ตรวจสอบสิทธิการออกเสียงประชามติผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าเวปไซต์ www.khonthai.com เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่านค่ะ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ประจำปี 2559 <27 ก.ค. 59>
ประกาศรับสมัครงาน 1646_14348_scan0011.pdf (7.12 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com